Program „Wsparcie dla edukacji”

W ramach bezpłatnej działalności statutowej dotyczącej pomocy społecznej dla osób dotkniętych dyskryminacją Fundacja FRRED stworzyła program „Wsparcie dla edukacji”. Program ma na celu niwelowanie różnic zgodnie z § 1, ust. pkt. 2 regulaminu.
Wsparcie występuje w formie jednorazowych darowizn kwot pieniężnych bądź darowizn rzeczowych. Darowizny mogą być przeznaczone na zakup podręczników, pomocy naukowych, książek, innych artykułów szkolnych, dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne (w tym korepetycje, językowe,
z kompetencji miękkich) jak też na rozwój zainteresowań (zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne) oraz inne umotywowane cele. Dodatkowo o wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne
i niepubliczne, które zgodnie z profilem swojej działalności zajmują się edukacją dzieci i młodzieży (szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.).
Beneficjentami programu „Wsparcie dla edukacji” mogą być rodziny dotknięte trudną sytuacją ekonomiczną także społeczną, która powoduje ograniczenia w procesie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

W ramach programu darowizny kwot pieniężnych oraz rzeczowe przyznawane są na podstawie pisemnych wniosków bądź indywidualnych rozmów z Zarządem Fundacji zgodnie z regulaminem programu „Wsparcie dla edukacji”.